Latvijas Nūjošanas balva

Nolikums 2020

1         Kas ir Latvijas Nūjošanas balva (LNB)

Latvijas nūjošanas balva (LNB) ir ikgadēja (sezonas) nūjošanas pasākumu sērija, kurā aicina piedalīties ikvienu nūjotāju. Dalībnieki sezonas laikā piedalās LNB ieskaites pasākumos un krāj punktus par šajos pasākumos nonūjoto distanci, iegūstot vienu punktu par katru kilometru, neatkarīgi no nūjošanas ātruma. Iegūtos punktus apkopo un atspoguļo publiski pieejamā LNB rezultātu tabulā. Sezonas beigās katrā no kategorijām lielāko punktu skaitu uzkrājušais dalībnieks iegūst Latvijas Nūjošanas balvu. Papildus var piešķir balvas citās īpašās nominācijās, bet daļu balvu izlozē starp visiem dalībniekiem.

LNB dalībniekus aicina ievērot pareizas nūjošanas tehniku un godīgas spēles principus.

2         Mērķi

LNB mērķi ir:

2.1         popularizēt nūjošanu kā veselīga un sportiska dzīvesveida sastāvdaļu,

2.2         popularizēt Latvijas nūjošanas pasākumus un veicināt nūjotāju piedalīšanos tajos.

3         LNB organizators

LNB organizators ir biedrība „Latvijas Nūjošanas savienība” (LNS). Organizators var piesaistīt arī citus partnerus.

4         LNB dalībnieks

4.1         LNB dalībnieks ir ikviens nūjotājs, kurš ir reģistrējies dalībai LNB un ir samaksājis sezonas dalības maksu, ja atbilstošajai dalībnieku kategorijai tāda ir  noteikta. 

4.2         Dalībniekus LNB iegūšanai iedala  kvalifikācijas grupās un novadu grupās. Gada balvu pieškir kopvērtējumā (absolūti lielākais punktu skaits),  kā arī kvalifikācijas un novadu grupās

4.3         LNB dalībnieku  kvalifikācijas grupas ir šādas:

4.3.1        Juniori -  dalībnieki, kam ieskaites gadā paliek 16 un jaunāki dalībnieki

4.3.2        Instruktori  - dalībnieki, kas ieguvuši nūjošanas trenera, instruktora vai gida kvalifikāciju;

4.3.3        Pieaugušie  - dalībnieki, kas vecuma ziņā ir starp junioru un senioru kategoriju, bet neietilpts Instruktoru kategorijā

4.3.4        Seniori  - dalībnieki, kas ieskaites gadā kļūst 65 gadus veci un vecāki dalībnieki 

4.4         LNB dalībnieku novadu grupas nosaka pēc dalībnieku pārstāvētās apdzīvotās vietas. Neskaidrību gadījumā dalībnieku piederību noteiktam novadam skaidro LNS Valde. LNB novadu grupas ir šādas:

4.4.1        Rīga  - visi dalībnieki, kuri pārstāv Rīgu;

4.4.2        Kurzeme- visi dalībnieki, kuri pārstāv Kurzemi;

4.4.3        Vidzeme- visi dalībnieki, kuri pārstāv Vidzemi;

4.4.4        Latgale - visi dalībnieki, kuri pārstāv Latgali;

4.4.5        Zemgale- visi dalībnieki, kuri pārstāv Zemgali;

4.5         LNB dalībnieks ievēro šī nolikuma 8. daļā minētās apņemšanās.

4.6         LNB ieskaites punktus dalībniekam piešķir sākot no dalības iegūšanas dienas (skat. šī nolikuma 6.daļas 8.punktu).

4.7          LNB dalībniekam ir tiesības saņemt LNB dalībniekam noteitkās privilēģijas un atlaides (piemēram, LNB dalībniekiem noteiktās pasākumu dalības maksas atlaides, utml.).

4.7.1        LNB dalībniekam pienākošās sarīkojumu dalības maksas atlaides LNB ieskaites pasākumos un citi līdzīgi atvieglojumi pienākas tikai sākot ar pilntiesīgas dalības iegūšanu LNB.

4.7.2        Atvieglojumi, privilēģijas un atlaides, kas nav dalības maksas atlaides LNB pasākumos, dalībniekam pienākas tikai pēc LNB dalības iegūšanas un piedalīšanās vismaz vienā LNB pasākumā.

4.8         LNS valde un dibinātāji, kā arī viņu ģimenese locekļi var būt LNB dalībnieki un tikt iekļauti LNB reitingā, bet nevar saņemt nevienu no LNB piešķirtajām balvām. Balvu, kas pēc vērtējuma pienāktos LNS valdes loceklim, dibinātājam vai viņu ģimenes loceklim, piešķir dalībniekam, kurš vērtējumā seko nākamais. Izlozes  balvas šādā gadījumā tiek pārlozētas.

5         LNB pasākumi

5.1         LNB pasākumi ir dažādu organizatoru veidoti pasākumi, kas iekļauti Latvijas Nūjošanas savienības 2020.gada LNB pasākumu kalendārā un kuros nūjošana  ir iekļauta  kā disciplīna

.5.2         LNB pasākumu kalendārā var iekļaut pasākumus, kas ir sacensību, ātrumpārgājienu, izturības pārgājienu, izziņas pārgājienu, festivālu, gājienu vai citā formā organizēti pasākumi.

5.3         Latvijā noritoši nūjošanas pasākumi, kas nav ietverti LNB pasākumu kalendārā nav LNB pasākumi. Latvijas Nūjošans savienība atzinīgi vērtē šādu pasākumu rīkošanu, tomēr tie dalībniekiem nedod LNB ieskaites punktus.

5.4         LNB pasākumam ir publiski pieejama reģistrācija un nolikums vai norises apraksts (pārgājiena tipa pasākumiem), kurā norādīts pasākuma datums un laiks, sākuma un beigu vieta, distances garums, trases veids, kā arī cita informācija, kas  nepieciešama, lai dalībnieks izvērtētu pasākuma piemērotību un varētu tam atbilstoši sagatavoties.

5.5         Pasākuma organizatori nodrošina publiski pieejamu rezultātu sarakstu pa distancēm. Ja netiek fiksēti rezultāti, tad pasākuma organizators nodrošina LNB ar finišējušo dalībnieku sarakstu, kas var nebūt publiski pieejams.

5.6         Pasākumam ir noteikti distanču garumi ar precizitāti vismaz līdz kilometram (km). 

5.7         Pasākums ir organizēts tā, lai nodrošinātu dalībnieku drošību, bet par drošības riskiem (piemēram, par ūdens nenodrošināšanu garākās distancēs, par trases apstākļiem), pasākuma organizators dalībniekus informē. 

5.8         LNB ieskaites pasākumu sarakstu sezonas laikā var papildināt. Priekšlikumus par jaunu sarīkojumu iekļaušanu LNB sarīkojumu programmā var iesniegt pasākuma organizators, LNS biedrs vai LNB dalībnieks. Lēmumu par pasākuma iekļaušanu sarakstā pieņem LNS valde.

5.9         LNB pasākumu saraksts ir publiski pieejams interneta vietnē www.nujo.lv

5.10       Atsevišķos pasākumos (galvenokārt pārgajienu tipa sarīkojumos bez laika kontroles) LNB dalībniekam  sarīkojuma reģistros var būt jānorāda sava piederība LNB. Tas var tik darīts ar nolūku optimizēt datu apmaiņu un aizsargāt citu sarīkojuma dalībnieku datus, ierobežojot to nodošanu 3ajām personām. Par šādu prasību informē ar piezīmi LNB kalendārā un citā saziņā ar dalībniekiem (epastos un sociālajos tīklos).

6         Reģistrēšanās un dalības maksa

6.1         Dalībai LNB iegūšanai var reģistrēties visā sezonas garumā.

6.2         Reģsitrēšanās iespējama:

6.2.1       aizpildot interneta vietnē www.nujo.lv reģistrācijas veidni. Jauniem dalībniekiem LNB organizatori papildus pieprasa kontaktinformāciju un informāciju, kas nepieciešama dalibnieka ieskaitīšanai kvlifikacijsa un novada grupā . Papilds informāciju pieprasa pēc reģistrācijas, tiešā sarakstē.

6.2.2       reģistrējoties (pagarinot dalību) uz vietas LNB pasākuma laikā (pasākumos, kur šāda iespēja tiek norošināta) vai 

6.2.3       reģistrējoties (atjaunojot dalību) nujo.lv birojā Rīgā, Šmerļa ielā 3-101 darba dienās 12-18.

6.3         Jaunas reģistrēšanās rezultātā dalībniekam piešķir LNB dalībnieka identifikācijas numuru, kas kalpo dalībnieka identifikācijai pirmajā un visos turpmākajos dalības gados.

6.4         Reģistrējoties vai atjaunojot (pagarinot) dalību, pieteicējs samaksā LNB sezonas dalības maksu, pārskaitot to uz LNS kontu: Latvijas Nūjošanas savienība, reģ. nr.40008249021, A/S Swedbank, HABALV22, LV03HABA0551041489870. Maksājuma mērķī jānorāda "LNB", kā arī dalībnieka vārds un uzvārds.

6.5         LNB gada dalības maksa ir maksa par dalību LNB programmā un punktu reģistrēšanu. Tā LNB dalībnieku neatbrīvo no konkrētā LNB ieskaites pasākuma dalības maksas, ja tāda konkrētajam pasākumam ir noteikta. bet LNB dalībnieka statuss sniedz iespēju izmantot LNB dalībniekiem noteiktās dalības maksas atlaides LNB ieskaites pasākumos, ciktāl šādas atlaides noteiktas.

6.6         Gada dalības maksa ir:

6.6.1        € 8,- individuāliem dalībniekiem,; 

6.6.2        € 7,- klubu un komandu dalībniekiem, ievērojot šī nolikuma 6.10. punkta nosacījumus; pārējos gadījumos klubu un komandu dalībniekiem dalības maksa tiek noteikta vispārējā kārtībā;

6.6.3       bezmaksas dalība ir 

6.6.3.1.  bērniem (Junioriem), kam sacensību gadā paliek 16 gadi un jaunākiem bērniem;

6.6.3.2    Senioru grupas dalibniekiem gada dalības maksa ir EUR4,-

6.6.4       LNS biedriem, kuri ir samaksājuši biedrības biedra maksu par atbilstošo gadu, dalība ir bez maksas.

6.7          Reģistrācijas pieteikuma iesniedzējs (vai dalības atjaunotājs) kļūst par LNB dalībnieku no reģistrācijas (dalības atjaunošanas) dienas, ja gada dalības maksu samaksā nedēļas laikā kopš reģistrācijas (dalības atjaunošanas). Ja par gada dalības maksu norēķinās vēlāk nekā nedēļu kopš reģistrācijas (dalības atjaunošanas) brīža, pieteicējs par dalībnieku kļūst ar dienu, kad dalības maksa ir samaksāta. Punktā 6.8.1 aprakstītajā situācijā ir spēkā īpaši noteikumi.

6.8         Dalībnieks piedalās LNB sezonas ieskaitē no dalības iegūšanas dienas (sk. 4. daļas 6. punktu). Rezultātu LNB pasākumos, kuros pieteicējs ir piedalījies pirms kļūšanas par dalībnieku, LNB ieskaitē neņem vērā, izņemot 6.8.1 aprakstīto  „Pamodos vēlu” situāciju. 

6.8.1      Laikā no 2020. gada 1. aprīļa līdz 1. jūnijam ir spēkā LNB speciālā programma „Pamodos vēlu”. Tās ietvaros nūjotāji, kuri startējuši kādā no LNB pasākumiem, reģistrējoties dalībai vai to atjaunojot LNB 7 dienu laikā kopš pasākuma datuma, iegūst LNB punktus arī par LNB pasākumiem 7 dienas pirms reģistrācijas datuma. Dalībnieku kategorijām, uz kurām attiecas LNB dalības maksa, tā jāsamaksā 3 dienu laikā pēc reģistrācijas „Pamodos vēlu” ietvaros.

6.9         LNB dalībnieka identifikācijas numuru saglabā nemainīgu nākamajās LNB sezonās. Dalību nākamās sezonas LNB skaita no atbilstošās LNB sezonas dalības maksas samaksāšanas dienas.

6.10     Dalībnieki var reģistrēties individuāli vai klubu un komandu ietvaros. Klubu un komandu dalības maksas atlaidi attiecina tikai uz tiem klubu un komandu pieteikumiem, kuros vienlaikus (1 dienā) reģistrē vismaz 5 dalībniekus pieaugušo, senioru un instruktoru grupā , kā arī uz turpmākajiem jau reģsitrētu klubu un komandu papildus pieteikumiem, vienalikus reģistrējot vismaz 5 dalībniekus grupās, kam noteikta dalības maksa.

6.11     Piesakoties LNB iegūšanai, dalībnieks piekrīt savu personas datu: vārda un uzvārda,  ieskaites grupas, pārstāvētā kluba vai komandas, pilsētas (apdzīvotas vietas) un LNB numura publiskošanai LNB kopvērtējuma tabulā un sava elektroniskā pasta izmantošanai LNB sūtījumu saņemšanai.

6.12    Komandu dalībnieki visas sezonas garumā startē zem tās komandas vārda, ar kādu tie ir pieteikti atbilstošajā gadā. Komandas maiņa (jau reģistrēta dalībnieka ieskaitīšana komandā vai pāreja uz citu komandu) iespējama laikposmā līdz 15.maijam. Reģistrējoties ar kādas komandas vārdu, dalībniekam pašam ir jāiegūst atbilstošas komandas piekrišana ieskaitīšanai komandā. 

7         Vērtēšana, rezultātu publicēšana un apbalvošana

7.1         Nūjotājus vērtē gada ietvaros pēc LNB ieskaites pasākumos iegūto punktu kopskaita.

7.2         LNB ieskaites pasākumu sarakstā iekļautam LNB dalībniekam piešķir vienu punktu par katru pasākumā nonūjoto kilometru. Ja Organizatori ir paziņojuši distances garumu ar lielāku precizitāti, nekā veseli kilometri, tad distances garumu noapaļo līdz vienam ciparam aiz komata, un dalībnieka punktu skaitu aprēķina ar precizitāti līdz kilometra desmitdaļai. Piemēram, par pusmaratona (21,097km) pieveikšanu dalībnieks iegūst 21,1 punktu.

7.3         Visu LNB ieskaites pasākumos finišējušo dalībnieku iegūtos punktus apkopo LNB  rezultātu tabulā, kas ir publiski pieejama caur LNS tīmekļa vietni www.nujo.lv. Rezultātu tabulu periodiski atjauno visā sezonas garumā, iespējami drīz pēc katra ieskaites pasākuma rezultātu saņemšanas.

7.4         Latvijas Nūjošanas savienības balvas iegūst sezonas beigās  lielāko punktu skaitu ieguvušais dalībnieks katrā grupā un novadu grupā. Balvas piešķir arī citās īpašās nominācijās, kā arī izlozē dalībnieku starpā. Nomināciju saraksts sezonas gaitā var tikt papildināts. 

7.5         Katrs LNB dalībnieks balvu iegūst tikai vienā nominācijā. Balvu, kas pēc vērtējuma pienāktos balvu jau saņēmušam dalībniekam, piešķir dalībniekam, kurš vērtējumā seko nākamais. Izlozes  balvas šādā gadījumā tiek pārlozētas.

7.6          Uz balvām nevar pretendēt LNS dibinātāji un Valdes locekļi, kā arī viņu ģimenes locekļi.

7.7         Balvu pasniegšana notiek LNB sezonas noslēguma pasākumā.

8         LNB dalībnieka apņemšanās

8.1         LNB dalībnieks apņemas ievērot nūjošanas tehniku. Nūjošanas tehnikas raksturojums atrodams Starptautiskās Nūjošanas federācijas interneta vietnē http://www.inwa-nordicwalking.com/about-us/what-is-nordic-walking/ angļu valodā un interneta vietnē www.nujo.lv  latviešu valodā. Labas nūjošanas tehnikas pamtelementi ir: 

8.1.1        pareiza  stāja,

8.1.2        dabiska un biomehāniski pareiza iešanas kustība,

8.1.3        rokas vēziens no pleca locītavas un vēziena noslēgums aiz gurnu līnijas,

8.1.4        precīza nūjas piezemēšana,

8.1.5        enerģisks atspēriens ar nūju visā zemes fāzes garumā,

8.1.6        elkoņa pilnīga iztaisnošana atspēriena beigu fāzē,

8.1.7        nūjas aktīva atcelšana no zemes,

8.1.8        dinamisks un kontrolēts  nūjas pārvēziens uz jaunu atspēriena vietu,

8.1.9        svara pārnešana uz priekšu (pārsvēršanās),

8.1.10    dabiska plecu joslas un iegurņa  rotācija horizontālā plaknē.

8.2         LNB dalībnieks apņemas sarīkojumos ar laika kontroli ievērot godīgas spēles (godīgas cīņas) principus. 

8.3         Situācijās, kad tas nepieciešams, savas kompetences ietvaros sniegt pirmo palīdzību citiem sacensības vai pārgājiena dalībniekiem un, ja tas nepieciešams, gādāt par cietušā nodošanu cita palīdzības sniedzēja (organizatora vai mediķa) aprūpē. LNB dalībnieks nedrīkst atstāt citu cietušu vai apdraudētu sacensības vai pārgājiena dalībnieku bezpalīdzīgā situācijā.

8.4         Gadījumos, kad šī nolikuma 8.daļas 1., 2. un 3. punktā minētie principi tiek klaji pārkāpti, LNS var lemt par: dalībnieka privātu brīdināšanu, publisku brīdināšanu, izslēgšanu no LNB uz noteiktu laiku vai pastāvīgi.

9         Citi neapskatīti jautājumi

9.1         Par citiem šajā nolikumā neapskatītiem jautājumiem lemj LNS valde.

9.2         Nepieciešamības gadījumā LNS valde skaidro, interpretē un papildina šo nolikumu, kā arī lemj par konkrētu situāciju risinājumu, atbilstoši šī nolikuma garam. Valde var uz noteiktu laiku izsludināt speciālos noteikumus, programmas un akcijas, atbilstoši LNB programmas garam un mērķiem.

9.3         Protestus LNS Valde  pieņem  rakstveidā  (tostarp arī elektroniskā formā) un izskata pēc  tam, kad protesta iesniedzējs ir samaksājis EUR10,- drošības naudu par protesta izskatīšanu.  Ja protests ir bijis pamatots un  ar LNS valdes lēmumu  ir ticis apmierināts, protesta iesniedzēja iemaksātā drošības nauda tiek atmaksāta.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.